MALİYYƏ HESABATLARI


2013-cü il

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR

BALANS HESABATI

BALANSARXASI ÖHDƏLİKLƏR

KREDİT PORTFELİ

EHTİYAT

PROBLEMLI KREDITLƏR

PORTFELİN REGİON ÜZRƏ BÖLGÜSÜ

BANKA AIDIYYATI OLAN ŞƏXSLƏR

 

2014-cü il

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR

BALANS HESABATI

BALANSARXASI ÖHDƏLİKLƏR

KREDİT PORTFELİ

EHTİYAT

PROBLEMLİ KREDİTLƏR

PORTFELİN REGİON ÜZRƏ BÖLGÜSÜ

BANKA AİDİYYATI OLAN ŞƏXSLƏR

MƏCMU KAPİTAL

 

2015-ci il

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR

BALANS HESABATI

BALANSARXASI ÖHDƏLİKLƏR

KREDİT PORTFELİ

EHTİYAT

PROBLEMLİ KREDİTLƏR

PORTFELİN REGİON ÜZRƏ BÖLGÜSÜ

BANKA AİDİYYATI OLAN ŞƏXSLƏR

MƏCMU KAPİTAL